Sveiki atvykę į Tyrulių pagrindinės mokyklos tinklapį.  
 

 

 

Tyrulių pagrindinės mokyklos emblema

           

MOKYKLOS 2014  METŲ VEIKLOS ANALIZĖ

2014 metais buvo siekiama įgyvendinti šiuos tikslus:

1. gerinti mokytojų dalykines kompetencijas organizuojant ugdomąją veiklą;

2.  telkti mokyklos bendruomenę bendrai veiklai, kuriant sveiką, saugią, jaukią, kultūringą bei savitas mokyklos tradicijas atspindinčią aplinką.

Vienas iš mokyklos uždavinių buvo gerinti mokytojų dalykines kompetencijas organizuojant ugdomąją veiklą. Sausio mėnesį visi mokytojai dalyvavo seminare „Sėkminga pamoka“, vyko į seminarus, vedė ar stebėjo atviras pamokas, turėdami galimybę patobulinti savo dalykines kompetencijas. Metodinė taryba parengė apklausos lapus bei atliko mokyklos mokinių individualios pažangos ir pasiekimų tyrimą. Individualiai su mokiniu ir jo tėvais buvo aptarti mokinių pasiekimai ir pažanga bei mokytojų lūkesčiai.

Mokytojams buvo suorganizuoti mokymai „Ugdymo turinio planavimas”. Mokytojai, vadovaudamiesi mokymo metu gautomis žiniomis bei ugdymą reglamentuojančiais dokumentais, rengė mokymo programas bei ilgalaikius planus, padėsiančius gerinti ugdymo kokybę.

Apibendrinant stebėtas mokytojų vedamas pamokas galima teigti, kad dauguma mokytojų (77,2%) geba numatyti ir suformuluoti mokiniams aiškius pamokos  tikslus ir uždavinius. Vedant pamokas visi taiko įvairius mokymo(si) metodus ir būdus. Dažniausiai taiko grupinį darbą, darbą porose, žaidybinius elementus, inscenizacijas, sprendžia kryžiažodžius ir kt.

Mokytojai pamokas veda ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose. Planuodami pamokas, apgalvoja kur mokiniai galėtų pritaikyti įgytas žinias. Pamokose daugelis mokytojų (68,2%).  stengiasi, kad mokiniai apmąstytų ir įsivertintų savo pasiekimus, atpažintų spragas bei galėtų jas ištaisyti. Įsivertinimui naudojami: atsakymai į klausimus, vietos nusakymas įvairiuose daiktuose (laiptuose, medyje, kopetėlese ir pan.), tam tikros susitartos spalvos ir t.t.      

Stebint mokytojų vedamas pamokas pastebėta, kad sunkiau sekasi diferencijuoti bei individualizuoti ugdymo procesą. Daugiau dėmesio skiriant diferencijavimui bei individualizavimui turėtų pagerėti ir ugdymo kokybė.

Mokytojų tarybos posėdyje buvo aptarta 2013 – 2014 m.m. I pusmečio, II pusmečio, Metinio ir Vaikų individualių pasiekimų (VIP) lapų suvestinės. Palyginus metinių rezultatų vidurkį ir mokytojų lūkesčių vidurkį, bendras mokinių vidurkis galėtų pakilti 0,57 balo. Mokytojų lūkesčius geriausiai patenkino 6 klasės mokiniai, labiausiai nuvylė 8 klasės mokiniai.

Vienas iš svarbių uždavinių buvo telkti mokyklos bendruomenę bendrai veiklai, kuriant sveiką, saugią, jaukią, kultūringą bei savitas mokyklos tradicijas atspindinčią aplinką.

Siekiant turtinti ir gražinti mokyklos edukacinę aplinką, buvo organizuota kabinetų apžiūra „Ugdomosios aplinkos palankumas mokymuisi“. Komisija vertino kabinetų estetinį vaizdą, saugią ir sveiką aplinką, mokytojų parengtas mokymo priemones bei mokinių darbų panaudojimą. Geriausiai įvertinti: pradinių klasių kabinetas (pradinių klasių mokytoja metodininkė Daiva Babičienė), lietuvių kalbos kabinetas (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Kristina Masiulienė) ir profesinio švietimo-geografijos kabinetas (geografijos mokytoja Virgilija Gustienė).

2014 m. vasario – lapkričio mėn. mokykla įgyvendino Radviliškio rajono savivaldybės administracijos finansuojamą projektą „Atliekos – grėsmė aplinkai ir naudinga žaliava. Rūšiuok“ (vadovė – geografijos mokytoja Virgilija Gustienė). Mokyklos bendruomenė, bendradarbiaudama su socialiniais partneriais (Tyrulių seniūnija, Tyrulių ir Polekėlės bendruomenės, UAB „Didysis Tyrulis), suorganizavo Žemės dienos šventę, atliko atliekų rūšiavimo svarbos tyrimą, vyko į pažintines ekskursijas (Grigiškių popieriaus fabrikas, meninio stiklo studija „Glasremis“, UAB „Putokšnis“, UAB „Metaloidas“). Mokiniai, padedami technologijų vyresniosios mokytojos Genės Stugienės, iš surinktų kamštelių kūrė paveikslus ir jais papuošė mokyklą. Mokiniai, padedami technologijų vyresniąjam mokytojui Nagliui Vilbikui ir bendradarbiaudami su UAB „Didysis Tyrulis“ darbuotojais, panaudodami surinktus plastikinius butelius, mokyklos teritorijoje pastatė pavėsinę. Mokyklą papuošė fotonuotraukų paroda „Žvelgiu į tave, pasauli..“.

Siekiant kurti palankų mokymuisi emocinį klimatą, buvo atlikta apklausa „Mokinių santykiai ir savijauta mokykloje“. Mokykloje labai gerai ir gerai jaučiasi: pamokų metu 100% apklaustų 2-4 klasių mokinių bei 71,8% 5-10 klasių mokinių; pertraukų metu 100%  2-4 klasių mokinių ir 75,1% 5-10 klasių mokinių; po pamokų 86,7%  2-4 klasių mokinių ir  87,6%  5-10 klasių mokinių. Patenkinamai jaučiasi: pamokų metu 21,9% 5-10 klasių mokinių ir 12,5% 5-10 klasių mokinių; po pamokų 13,3% 2-4 klasių mokinių. Nepatenkinamai jaučiasi: pamokų metu 6,3% 5-10 klasių mokinių, pertraukų metu ir po pamokų 9,4% 5-10 klasių mokinių. Po pamokų su savo klasės draugais dažnai bendrauja 53,3% 2-4 klasių mokinių bei 34,4% 5-10 klasių mokinių, o retokai 26,7% 2-4 klasių mokinių bei 31,1% 5-10 klasių mokinių. Bendravimui po pamokų trūksta laiko (nurodo 53,3%  2-4 klasių mokinių, 31,3%  5-10 klasių mokinių). Santykius tarp mokytojų ir mokinių įvardija šiltais, draugiškais, pakankamai gerais 80% 2-4 klasių mokinių bei 37,6% 5-10 klasių mokinių. 20% 2-4 klasių mokinių ir 62,4% 5-10 klasių mokinių nurodo, kad būna visko: ir gero ir blogo.

Formuojant teigiamas vertybines nuostatas, vyko “Spindulėlio” rinkimai 1 – 4 klasėse ir tolerantiškiausių 1-10 klasių mokinių rinkimai. Už labai gerą elgesį “Spindulėliu” išrinkta 2 klasės mokinė Skaistė Mockutė, tolerantiškiausiais mokiniais išrinkti: 1 klasės mokinys Denas Savickas, 8 klasės mokinė Kornelija Barakauskaitė ir 9 klasės mokinė Simona Labinaitė.

Gegužės mėnesio pabaigoje organizuotoje Padėkos dienos šventėje buvo aptarti mokyklos bendruomenės veiklos rezultatai, pasidžiaugta pasiekimais ir apdovanoti geriausi mokyklos bendruomenės nariai bei rėmėjai. 

                                                                                                                                                        PATVIRTINTA
Tyrulių pagrindinės mokyklos direktoriaus
2015 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.V-6

 

MOKYKLOS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA 2015 METAMS

Tikslas: Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal prigimtines galias.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojai

Vykdymo data

Laukiamas rezultatas

1. Didinti mokymosi galimybes mokiniams individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą.

1.1. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją apie diferencijavimą ir individualizavimą.

 

Mokytojai

 

 

 

Visus metus

 

 

Mokytojai gautas žinias pritaikys pamokose. Gerės mokinių mokymosi pasiekimai.

1.2. Stebėti ir analizuoti mokytojų veiklą,  individualizuojant ir diferencijuojant mokymo(si) procesą:

* lietuvių k., chemijos, istorijos, pilietiškumo pagrindų pamokose ir specialiųjų pedagogių, logopedės užsiėmimuose;

* matematikos, informacinių technologijų, fizikos, kūno kultūros pamokose bei ugdant ikimokyklinės grupės, pradinių klasių mokinius;

* dailės, muzikos, dorinio ugdymo, užsienio kalbų pamokose;

* technologijų, biologijos, geografijos pamokose.

E.Burneckienė

O.Batvenkova

 

 

 

Kovas

 

 

 

Balandis 

 

 

 

Spalis

 

Lapkritis

Mokytojai parinks veiklą, turinį ir mokymo tempą atskiriems mokiniams ar jų grupėms pagal gebėjimus.

Bus sudaroma galimybė kiekvienam mokiniui pajusti mokymosi sėkmę, išsiaiškinti savo galimybes.

1.3. Atviros pamokos mokyklos bendruomenei.

Metodinė taryba

Visus metus

Mokytojai pasidalins geąja patirtimi, tėvai susipažins bei įvertins vaikų gebėjimus, jų mokymosi motyvaciją.

1.4. Apklausa dėl ugdymo(si) proceso diferencijavimo ir individualizavimo.

Metodinė taryba

Spalis

Bus sužinota mokinių nuomonė apie ugdymo(si) proceso diferencijavimą ir individualizavimą.

1.5. Mokytojų tarybos posėdis „Individualizavimo ir diferencijavimo galimybės Tyrulių pagrindinėje mokykloje“

O.Batvenkova

Gruodis

Bus aptartos sudarytos  sąlygos kiekvienam mokiniui mokytis pagal prigimtines galias.

 

2. Gerinti mokymo(si) bazę.

2.1. Metodinės medžiagos, skirtos diferencijuotam ir individualizuotam darbui su mokiniais, kaupimas ir sisteminimas.

Mokytojai

Visus metus

Bus sudarytos  sąlygos kiekvienam mokiniui mokytis pagal prigimtines galias, naudojant šias metodines priemones ugdymo procese.

2.2. Suorganizuoti metodinių priemonių parodą „Priemonės ir metodai, padedantys diferencijuoti ugdymą“.

Metodinė taryba

Gruodis

Mokytojai pasidalins gerąja patirtimi bei gautas žinias pritaikys pamokose.

 

Tikslas: Įtraukti tėvus į  mokyklos bendruomenės veiklą, formuojant patrauklios mokyklos, gebančios suteikti kokybišką  išsilavinimą, įvaizdį.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojai

Vykdymo data

Laukiamas rezultatas

1. Tėvų švietimas.

1. Apklausa dėl tėvų švietimo, skirto mokiniui padėti.

 

Metodinė taryba

 

 

Vasaris

 

 

Bus žinoma tėvų švietimo paklausa ir bei pateikta pasiūla.

2. Parengti informaciniai lankstinukai tėvams.

 

E.Abromavičienė,

A.Antanavičiūtė,

S.Elenauskienė,

K.Sankauskienė

Vasaris - kovas

Tėvai susipažins su patarimais, reikiamais vaikui padėti.

3. Tėvų pedagoginis, psichologinis ir kitoks švietimas, skirtas mokiniui padėti.

O.Batvenkova

Kovas-gruodis

Tėvai susipažins bei pritaikys gautas žinias auklėdami vaikus.

2. Įtraukti tėvus (globėjus) į mokykloje organizuojamą ugdomąją veiklą.

 

1. Kviesti tėvus (globėjus) į atviras pamokas ir papildomo ugdymo užsiėmimus.

Metodinė taryba

Visus metus

Tėvai susipažins bei įvertins vaikų gebėjimus, jų mokymosi motyvaciją pamokose bei papildomo ugdymo užsiėmimuose.

2. Kviesti tėvus (globėjus) vesti papildomo ugdymo užsiėmimus.

Metodinė taryba

Visus metus

3. Siekti tėvų (globėjų) dalyvavimo mokyklos organizuojamuose renginiuose.

Klasių auklėtojai

Visus metus

Tėvai turės galimybę įvertinti savo vaiko asmeninius gebėjimus,  jo veiklą mokyklos bendruomenėje